CO2-prestatieladder

CO2 Prestaties 2017

Reinaerdt Deuren BV is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.
Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Reinaerdt is in 2017 uitgekomen op een totaal van 2708 ton CO2. (Scope 1 & 2 volgens de CO2 Prestatieladder). Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van elektriciteitsverbruik. Daarnaast is er een klein deel gasverbruik en is een deel afkomstig van vervoer/transport.

Sinds 2010 wordt de hoeveelheid CO2 uitstoot gemeten en was er vanaf dat jaar (3161 ton CO2) t/m 2014 voortdurend een daling zichtbaar. De meetmethode en de opgegeven cijfers waren de eerste jaren niet helemaal betrouwbaar en het systeem (Credit 360) niet erg gebruiksvriendelijk. Om die reden is eind 2014 overgestapt op een nieuw systeem (CO2-management, inmiddels beheerd door SmartTrackers). Met 2014 als nieuw basisjaar is ook een nieuwe doelstelling geformuleerd voor de toekomst.

Bereik 10% reductie CO2-uitstoot in 2020 t.o.v. basisjaar 2014.

In 2014 was de uitstoot gelijk aan 2710 ton CO2
In relatie tot de omzet 0,082

In 2015 was de uitstoot gelijk aan 2660 ton CO2
In relatie tot de omzet 0,083

In 2016 was de uitstoot gelijk aan 2700 ton CO2
In relatie tot de omzet 0,081

In 2017 was de uitstoot gelijk aan 2708 ton CO2
In relatie tot de omzet 0,074

In absolute aantallen blijft de CO2 uitstoot dus redelijk constant. In relatie tot de omzet (zoals de doelstelling is geformuleerd) zie je met name in 2017 een verbetering. De verbetering in 2017 is vooral toe te schrijven aan de omzetstijging dat jaar in combinatie met de gas- en brandstof reductie. Het flink gestegen elektra-verbruik (veroorzaakt door extra draaiuren en testen nieuwe machine) had minder invloed op het CO2 cijfer dan de omzet en gas- en brandstof.


Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert Reinaerdt Deuren BV de concerndoelstelling van een absolute CO2-reductie van 10% in 2020 t.o.v. het basisjaar 2014. Met het gegeven dat 2014 een zachte winter kende en er dat jaar dus weinig gas-verbruik was, is de doelstelling best een flinke uitdaging en zal de reductie dan ook met name in het elektriciteitsverbruik gezocht moeten worden.

De laatste jaren heeft Reinaerdt zich al flink ingezet om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te treffen:
- Lichtkoepels aangebracht in de productiehal om lampen minder te laten branden.
- Led-verlichting en bewegingsmelders aangebracht in de showroom
- Langzamer laten draaien van diverse machines in de productie
- Installateur geraadpleegd omtrent warmteterugwinning in de productie
- Minder papierverbruik door orderbevestigingen digitaal te versturen
- Lampen uitschakelen in pauzes - Roldeuren vervangen door snel-sluit-deuren
- Beeldschermen altijd uitschakelen na einde werktijd
- TL-armaturen op diverse locaties vervangen
- Vermogen van de lampen in de Lakstraat halveren als er geen doorloop is
- Introduceren milieuzorgsysteem ISO 14001
- In de grondstoffen hal is de verlichting aangepast. Bewegingsmelders alsmede licht/donker censoren zijn ingebouwd
- Begin 2016 energiebesparingsonderzoek uit laten voeren en de verbetervoorstellen en/of mogelijkheden beoordelen op uitvoerbaarheid. Ideeën met korte terugverdientijd oppakken
- Zuinig rijden meer onder de aandacht brengen via de nieuwsbrief bij leaserijders en chauffeurs van bedrijfsbusjes
- In 2017 is de overstap gemaakt van ‘gewoon’ gas op ‘groen’ gas- In de loop van 2017 is het transport (2 vrachtwagens en chauffeurs) ondergebracht bij Transporteur Noordendorp (dieselreductie van ongeveer 25%)


Acties 2018-2020

Met het gegeven dat we binnen enkele jaren 10% minder CO2 uitstoot moeten hebben t.o.v. 2014 en de eerste jaren de reductie iets achter bleef bij het voornemen, willen we dit in 2018-2020 oppakken door aandacht te geven aan de volgende zaken:
- Tijdens de diverse interne verhuizingen in 2016-2020 (o.a. bij R3 en R2) beoordelen of verlichting is aan te passen; denk aan bewegingsmelders alsmede licht/donker censoren.- Continueren van de werkgroep MVO en hierin mogelijke besparingen te bespreken
- Realiseren van afvalreductie door vermindering houtafval (meer zelf verbanden en voor de nieuwe opbouw maten in te kopen en opvulstroken die voor minder afval zorgen)
- Alle medewerkers betrekken via o.a. de nieuwsbrief en website
- Inventarisatie bij leveranciers over milieueffecten
- Nogmaals inventariseren of zonnepanelen via het SDE subsidie-traject interessant kan zijn voor Reinaerdt
- Wensen / verwachtingen van het concern volgen m.b.t CO2-prestatieladder
- Waar mogelijk deelnemen aan keteninitiatieven op het gebied van MVO
- Kwartaalrapportage in nieuwe systeem CO2-manager bijhouden en publiceren
- Milieuzorg-systeem ISO 14001 behouden


Contact

Uit voorgaande blijkt dat er volop beweging is bij REINÆRDT Deuren om de CO2 emissie te reduceren. Door het grote machinepark en de diverse grote panden zal het echter wel geleidelijk gaan en binnen het concern altijd wel in de top van de bedrijven met de meeste uitstoot blijven.

Voor suggesties voor verdere reductie of overige vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

Duurzaamheid in projecten

Duurzaamheidsprojecten bij Reinaerdt Deuren BV hebben vooral betrekking op het materiaalgebruik. Te denken valt dan vooral aan de toepasbaarheid van het hout. FSC en PEFC zijn hierin inmiddels bekende begrippen, maar Reinaerdt past sinds 2012 ook Bamboe toe. Dit is nog duurzamer en een prima vervanger van tropisch hardhout. Het 1e grote project in Bamboe waren de Isala-klinieken, daarna volgden er nog vele en is Bamboe inmiddels ook op de Duitse markt geïntroduceerd.

Om aantoonbaarheid van gecertificeerd hout te vereenvoudigen is eind 2017 door SKH / SHR het STIP-certificaat geïntroduceerd. Met het STIP-certificaat tonen bedrijven aan alleen nog maar duurzaam verantwoord hout toe te passen (kan zowel FSC als PEFC zijn). Reinaerdt was in december 2017 één van de eerste STIP-gecertificeerde bedrijven.

Bij duurzame projecten is het wel van belang om in het voortraject duidelijk te krijgen wat de klant exact wil. ‘Duurzaam geproduceerde’ of ‘Groene’ deuren zijn mooie termen, maar hierbij kan achteraf veel discussie en onduidelijkheid ontstaan over de certificering en aantoonbaarheid. Als op tijd duidelijk is of men FSC dan wel PEFC wil (of binnenkort STIP) met certificaat is dat in het systeem a.d.h.v. constructie-codes in te voeren. Op die manier krijgt de klant wat hij wil, wordt het bedoelde materiaal ingekocht en ook toegepast in de productie.

Voor het concern-programma van Morgen Wonen levert Reinaerdt de binnenwanden en deuren. Sinds 2017 is ook dit concept compleet gecertificeerd (FSC/PEFC) aangeboden worden.


Downloads

Certificaat CO2 Prestatieladder

Downloads en productinformatie

Bekijk alle PDF-bestanden online

CO2-prestatieladder