CO2-prestatieladder

CO2 Prestaties 2016

Reinaerdt Deuren BV is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.
Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Reinaerdt is in 2016 uitgekomen op een totaal van 2700 ton CO2. (Scope 1 & 2 volgens de CO2 Prestatieladder). Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van elektriciteitsverbruik. Daarnaast is er een klein deel gasverbruik en is een deel afkomstig van vervoer/transport.

Sinds 2010 wordt de hoeveelheid CO2 uitstoot gemeten en was er vanaf dat jaar (3161 ton CO2) t/m 2014 voortdurend een daling zichtbaar. De meetmethode en de opgegeven cijfers waren de eerste jaren niet helemaal betrouwbaar en het systeem (Credit 360) niet erg gebruiksvriendelijk. Om die reden is eind 2014 overgestapt op een nieuw systeem (CO2-management). Met 2014 als nieuwe basisjaar is ook een nieuwe doelstelling geformuleerd voor de toekomst.

Bereik 10% reductie CO2-uitstoot in 2020 t.o.v. basisjaar 2014.

Jaarlijks zou dat dus tot een vermindering van ongeveer 2% moeten leiden. Het eerste jaar is dat net niet gelukt en bleef de daling steken op 1,8%, een jaar later (in 2016) zaten we helaas weer ongeveer op het niveau van 2014.
In 2014 was de uitstoot gelijk aan 2710 ton CO2
In 2015 was de uitstoot gelijk aan 2660 ton CO2
In 2016 was de uitstoot gelijk aan 2700 ton CO2

De daling van 2015 t.o.v. 2014 kwam met name tot stand doordat er bij de locaties R3 en R4 minder elektriciteit is verbruikt en in de loop van 2015 R5 is afgestoten. De stijging in 2016 werd met name veroorzaakt door:
- Toename hoeveelheid werk (en dus inzet van machines)
- Het koude 1e kwartaal in 2016
- Plaatsing van nieuwe machines en daardoor dubbel verbruik

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert Reinaerdt Deuren BV de concerndoelstelling van een absolute CO2-reductie van 10% in 2020 t.o.v. het basisjaar 2014. Met het gegeven dat 2014 een zachte winter kende en er dat jaar dus weinig gas-verbruik was, is de doelstelling best een flinke uitdaging en zal de reductie dan ook met name in het elektriciteitsverbruik gezocht moeten worden.

De laatste jaren heeft Reinaerdt zich al flink ingezet om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te treffen:
- Lichtkoepels aangebracht in de productiehal om lampen minder te laten branden.
- Led-verlichting en bewegingsmelders aangebracht in de showroom
- Langzamer laten draaien van diverse machines in de productie
- Installateur geraadpleegd omtrent warmteterugwinning in de productie
- Minder papierverbruik door orderbevestigingen digitaal te versturen
- Lampen uitschakelen in pauzes
- Beeldschermen altijd uitschakelen na einde werktijd
- TL-armaturen op diverse locaties vervangen
- Vermogen van de lampen in de Lakstraat halveren als er geen doorloop is.
- Introduceren milieuzorgsysteem ISO 14001
- Chauffeurs kennis laten maken met ‘het nieuwe rijden’ (cursus)
- In de wintermaanden vrachtwagens binnen in de hal laden / lossen
- In de grondstoffen hal is de verlichting aangepast. Bewegingsmelders alsmede licht/donker censoren zijn ingebouwd
- Thermostaat bij R5 is anders ingesteld (automatisch lager buiten werktijd)
- Begin 2016 energiebesparingsonderzoek uit laten voeren en de verbetervoorstellen en/of mogelijkheden beoordelen op uitvoerbaarheid. Ideeën met korte terugverdientijd oppakken.
- Zuinig rijden meer onder de aandacht brengen via de nieuwsbrief bij leaserijders en chauffeurs van bedrijfsbusjes en vrachtwagens.

Acties 2016-2018

Met het gegeven dat we binnen enkele jaren 10% minder CO2 uitstoot moeten hebben t.o.v. 2014 en het eerst jaar de reductie iets achter bleef bij het voornemen, willen we dit in 2016-2018 oppakken door aandacht te geven aan de volgende zaken:
- Afstoten van de locatie R5 medio 2015 moet ertoe leiden dat het gasverbruik in 2016 halveert t.o.v. 2015 en uiteraard in de jaren erna volledig vervalt
- Tijdens de diverse interne verhuizingen in 2016-2018 (o.a. bij R3 en R2) beoordelen of verlichting is aan te passen; denk aan bewegingsmelders alsmede licht/donker censoren
- Continueren van de werkgroep MVO en hierin mogelijke besparingen te bespreken
- Alle medewerkers betrekken via o.a. de nieuwsbrief en website
- Inventarisatie bij leveranciers over milieueffecten
- Wensen / verwachtingen van het concern volgen m.b.t CO2-prestatieladder
- Waar mogelijk deelnemen aan keteninitiatieven op het gebied van MVO
- Kwartaalrapportage in nieuwe systeem CO2-manager bijhouden en publiceren
- Milieuzorg-systeem ISO 14001 behouden
- In de loop van 2017 het transport (2 vrachtwagens en chauffeurs) onderbrengen bij Transporteur Noordendorp (dieselreductie van ongeveer 25%)

Contact

Uit voorgaande blijkt dat er volop beweging is bij REINÆRDT Deuren om de CO2 emissie te reduceren. Door het grote machinepark en de diverse grote panden zal het echter wel geleidelijk gaan en binnen het concern altijd wel in de top van de bedrijven met de meeste uitstoot blijven.

Voor suggesties voor verdere reductie of overige vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

Duurzaamheid in projecten

Duurzaamheidsprojecten bij Reinaerdt Deuren BV hebben vooral betrekking op het materiaalgebruik. Te denken valt dan vooral aan de toepasbaarheid van het hout. FSC en PEFC zijn hierin inmiddels bekende begrippen, maar Reinaerdt past sinds 2012 ook Bamboe toe. Dit is nog duurzamer en een prima vervanger van tropisch hardhout. Het 1e grote project in 2012 waren de Isala-klinieken, daarna volgden er nog vele en is Bamboe in 2014 ook op de Duitse markt geïntroduceerd.

Bij duurzame projecten is het wel van belang om in het voortraject duidelijk te krijgen wat de klant exact wil. ‘Duurzaam geproduceerde’ of ‘Groene’ deuren zijn mooie termen, maar hierbij kan achteraf veel discussie en onduidelijkheid ontstaan over de certificering en aantoonbaarheid. Als op tijd duidelijk is of men FSC dan wel PEFC wil met certificaat is dat in het systeem a.d.h.v. constructie-codes in te voeren. Op die manier krijgt de klant wat hij wil, wordt het bedoelde materiaal ingekocht en ook toegepast in de productie.

Voor het concern-programma van Morgen Wonen levert Reinaerdt de binnenwanden en deuren, medio 2017 zal dit concept compleet gecertificeerd (FSC/PEFC) aangeboden worden.

Downloads

Certificaat CO2 Prestatieladder